emailadres wachtwoord

Speerpunten in het schooljaar 2018-2019

Elk schooljaar benoemt het schoolteam verbeterpunten die dat jaar aan de orde komen. Deze worden omschreven in het schooljaarplan. De onderwerpen kunnen voortkomen uit het schoolplan 2015-2019, door input van Stichting Baasis, maar ook door zaken die zich vanwege de actualiteit aandienen. Het schooljaarplan wordt besproken in het team en in de MR. De belangrijkste ontwikkelpunten voor het komende schooljaar zijn:

 • Implementatie nieuwe taalmethode;
 • Oriëntatie op nieuwe methode wereldoriëntatie/techniek en wetenschap;
 • Verbeterplan communicatie met ouders maken en uitvoeren;
 • Doorontwikkeling nieuwe website (inlogcodes voor ouders, nieuwsbrief via website, mogelijkheid planning rapportage avonden etc.);
 • Scholing team in het kader van boeiend onderwijs in samenwerking met  Stichting Natuurlijk Leren;
 • Kwaliteitshandboek en handboek handelingsgericht werken updaten en aanpassen;
 • ICT: implementatie gebruik notebooks en/of tablets in ons onderwijs;
 • Nieuwe huisvesting: vervolgoverleg met gemeente over plek van de nieuwe school en aanbesteding;
 • Gezonde school: certificaat ‘gezonde voeding’ behalen. Project ’gezondheid’ in april 2019;
 • Evaluatie invoering andere tijden;
 • Oriëntatie op en schrijven van het schoolplan 2019-2023.