We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Medezeggenschapsraad - MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR van IKC Schuilingsoord bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 personeelsleden.
De leden worden door de ouders en leerkrachten gekozen en voor drie jaar benoemd. Iedereen kan zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke beleidszaken, zoals:
  • Verbeteringen in het onderwijs;
  • De keuze van een lesmethode;
  • Besteding van de gelden;
  • Accommodatie-en verkeersproblematiek.
Daarnaast heeft de MR speciale bevoegdheden zoals gevraagd en ongevraagd advies geven over voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag. In het Medezeggenschapsreglement is vastgelegd welke zaken advies, dan wel instemming vereisen.

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer eens per 6-8 weken. De vergaderingen zijn openbaar. De MR bestaat uit:

Naam
Functie
Patty Groenland Voorzitter
Oudergeleding
Arjan Jongstra Secretaris
Oudergeleding
Jeanine de Kleine Lid Oudergeleding
Gréanne Tuinman Lid
Personeelsgeleding
Marjolein de Bruin LidPersoneelsgeleding
Esther JanssenWaarnemend lidPersoneelsgeleding

De MR onderhoudt contact (een lid kan zelfs afgevaardigd zijn) met de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad -GMR- van Stichting Baasis.  In de GMR zijn alle openbare scholen van Stichting Baasis vertegenwoordigd. Zij praten over bovenschoolse zaken die zijn ingebracht door het bovenschools management.
Daarnaast heeft ook de GMR het recht gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Meer informatie over de GMR kunt u hier vinden. 

Contact Medezeggenschapsraad

Heeft u vragen of zoekt u contact met de MR dan kunt u de MR rechtstreeks benaderen op school/ schoolplein of mailen naar:
mr.schuilingsoord@stichtingbaasis.nl