We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR van Obs Schuilingsoord bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 personeelsleden. De leden worden door de ouders en leraren gekozen en voor 3 jaar benoemd. Alle ouders en leraren kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals:
  • Verbeteringen in het onderwijs;
  • De keuze van een lesmethode;
  • Besteding van de gelden;
  • Accommodatie-en verkeersproblematiek.
Daarnaast heeft de MR de speciale bevoegdheden zoals gevraagd en ongevraagd advies te geven over voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag. In het Medezeggenschapsreglement is vastgelegd welke zaken advies, dan wel instemming vereisen.

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer eens per vier weken. De vergaderingen zijn openbaar. De MR onderhoudt (een lid kan zelfs afgevaardigd zijn) met de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van Stichting Baasis.  In de GMR zijn alle openbare scholen van de gemeente Tynaarlo en enkele uit de gemeente Haren vertegenwoordigd. Zij praten over bovenschoolse zaken die zijn ingebracht door het bovenschools management.Daarnaast heeft ook de GMR het recht gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.

De MR bestaat uit:

Naam
Functie
Patty Groenland Voorzitter
Oudergeleding
Melissande Pinzon
Secretaris
Oudergeleding
Arjan Jongstra
Lid Oudergeleding
Marja Kolen
Lid
Personeelsgeleding
Esther Ploeg
Lid
Personeelsgeleding
Esther Janssen
Lid
Personeelsgeleding


Contact Medezeggenschapsraad

Heeft u vragen of zoekt u contact met de MR dan kunt u de MR rechtstreeks benaderen op school/ schoolplein of mailen naar:
mr.schuilingsoord@stichtingbaasis.nl